Zásady ochrany osobných údajov

Verzia aktuálna k 24.5.2018

Naším cieľom je spracúvať Vaše osobné údaje zodpovedne a podľa možností ich chrániť v najvyššej možnej miere. V tomto dokumente popisujeme ako chránime Vaše súkromie, ako a s kým Vaše údaje zdieľame a aké sú Vaše práva v súvislosti s ich spracúvaním. Tento dokument vznikol v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 dostupným na adrese https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC

Kto sme a naše kontaktné údaje

Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov sme my:

MARTICO, s.r.o.
Východná 14
036 01 Martin
Slovenská Republika

Tel.: 421 (0) 43 4288309
E-mail: info@martico.sk
IČO: 31559051
DIČ: 2020517664
IČ DPH: SK2020517664

Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka: 317/L

Naša firma ustanovila zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorou je p. Marek Žáčik. V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu e-mailom priamo na adrese gdpr@martico.sk alebo písomne na našej adrese.

Aké údaje zbierame

Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje:

 • IP Adresa vášho počítača, resp. mobilného zariadenia, z ktorého si pozeráte naše stránky
 • Technické údaje o vašom počítači ako napr. typ a verzia internetového prehliadača, rozlíšenie obrazovky, počet farieb apod.
 • Údaje o vašom pohybe po našich webových stránkach

Ako údaje používame

Údaje, ktoré sme o vás získali, využívame výhradne za účelom poskytovania a skvalitňovania našich služieb. Sledujeme napríklad počet unikátnych prístupov na naše webové stránky a technické parametre pristupujúcich zariadení preto, aby sme mohli tieto údaje štatisticky vyhodnotiť a stránky podľa toho optimalizovať pre väčšinu používateľov. Údaje používame aj na monitorovanie zabezpečenia prístupov na heslom chránené časti stránok.

Právne základy

V súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov vás musíme informovať o právnych základoch spracúvania vašich osobných údajov:

Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie, kedy to je z technických príčin nevyhnutné:

V prípadoch externého spracúvania

Vaše osobné údaje ako adresa či meno spracúvame zásadne len my prostredníctvom našich vlastných technológii a nie sú spracúvané externe ani poskytované tretím stranám s výnimkou v prípadoch vyžiadania štátnymi bezpečnostnými zložkami.

Analytické a reklamné služby

Pracujeme tiež s partnermi, ktorí nám poskytujú analytické a reklamné služby. Tie nám umožňujú lepšie porozumieť, ako používatelia využívajú našu internetovú stránku, umiestňujú našu reklamu na internete a merajú jej výkonnosť. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o vašej interakcii s našimi službami, ale aj inými stránkami. Bližšie informácie o týchto službách a možnostiach ochrany vášho súkromia nájdete v časti o cookies.

Prenos vašich osobných údajov mimo EÚ

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame. Niektorí partneri, s ktorými pri spracúvaní osobných údajov spolupracujeme, však takéto prenosy realizujú, a to konkrétne do USA. Osoby, ktorým v USA tieto údaje sprístupňujú, dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre vaše osobné údaje. Bližšie informácie nájdete najmä v našej Cookie politike, ale radi Vám ich poskytneme, keď nám napíšete na gdpr@martico.sk .

Ako vaše údaje chránime

Pracujeme veľmi tvrdo, aby sme sa uistili, že Vaše osobné údaje sú v bezpečí. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Pokiaľ si prajete viac informácii o zabezpečení vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nás na gdpr@martico.sk .

Ako dlho údaje uchovávame

Štatistické údaje ako IP adresa a technické údaje o zariadení uchovávame po dobu neurčitú.

Aké sú vaše práva

Zo spracúvania Vašich osobných údajov nami Vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme Vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom Vás budeme informovať.

Ako si uplatniť vaše práva

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v časti „Kto sme a kde nás môžete kontaktovať“ uvedenej vyššie.
Prosím uveďte vo Vašej žiadosti Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, adresu trvalého bydliska a fotokópiu Vášho občianskeho preukazu. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť Vašej žiadosti. Tieto informácie od Vás požadujeme preto, aby sme si overili Vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o Vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme Vám informáciu o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu boli Vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho ich budeme uchovávať.

Právo na opravu

Mýliť sa je ľudské. Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o Vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete nás požiadať o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o Vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek Vášho osobného údaju, ktorý je pre vzťah s nami dôležitý.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
 • odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
 • namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.
 • V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov Vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.
 • V prípade, ak si u nás zrušíte konto, pristúpime k vymazaniu údajov, pri ktorých je to možné a k zrušeniu konta do 10 dní. Z technických dôvodov (napr. z dôvodu zálohovania údajov) sa však môže stať, že niektoré údaje budú vymazané po dlhšej dobe, ktorá by však nemala presiahnuť 60 dní.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

 • ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov
 • spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania
 • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov
 • v prípade, ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.
Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou firmou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Čo sú cookies a na čo ich potrebujeme?

Ako mnoho iných spoločností poskytujúcich svoje služby na internete, aj my využívame cookies a ďalšie technológie. V tejto časti sa Vám pokúsime priblížiť, ako fungujú a na čo ich potrebujeme.
Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Pixely sú malé obrázky alebo "kúsky kódu", nachádzajúce sa na internetovej stránke alebo v e-maile, ktoré zbierajú informácie o vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení a niektoré z nich môžu ukladať aj cookies.
Jednotlivé cookies majú rôznu dobu trvanlivosti resp. expirácie – rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia krátko po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (permanent cookie).

Prečo používame cookies?

Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie (napríklad veľkosť písma, prihlasovacie údaje, predvolený jazyk...) počast stanovenej doby (do expirácie), aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú. Sú zároveň nevyhnutné na prihlásenie sa do klientskych galérii, pokiaľ ich máte u nás zriadené.
Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo Vás zaujíma na našej webovej stránke, či je pre Vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používame tiež za účelom skvalitnenia našich služieb pre Vás.
Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich webových stránok a tiež aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevujete. Používajú sa tiež na to, aby Vám bola zobrazovaná reklama a obsah stránky, ktoré sú pre Vás relevantné vzhľadom na Vaše záujmy a potreby.

Aké cookies používame?

Funkčné a technické cookies

Tieto cookies zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky, napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta na stránke, či odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta. Bez týchto cookies by naša webová stránke riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné a preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim.

Analytické cookies

Tieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre vás čo najjednoduchšou na používanie. Keďže pri týchto cookies sme vykonali opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu (anonymizáciu na strane našich dodávateľov) a súčasne sú implementované opatrenia, aby ste ľahko kontrolovali a obmedzovali využívanie týchto cookies, nepýtame si od vás na ich používanie súhlas. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:

Google Analytics a Google Tag Manager

Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete na adrese: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008
Pre odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný na tejto adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Hotjar

Adresa: Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta
Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete na adrese: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies

Pre odmietnutie cookies navštívte stránku https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/

Adthis

Adresa: Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, USA.
Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete na adrese https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html
Pre odmietnutie cookies navštívte stránku https://datacloudoptout.oracle.com/

Vaše voľby ohľadom Cookies

Existuje niekoľko možností, ako spravovať alebo obmedziť to, ako my a naši partneri využívame cookies a podobné technológie:
Nastavenia prehliadača: hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým akceptujú cookies, ich nastavenia umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli cookies. Musíme vás však upozorniť, že v tomto prípade nemusia niektoré poskytované služby riadne fungovať. Na internete nájdete množstvo návodou na ovládanie cookies rôznych prehliadačov, jednou z nich je aj https://www.aboutcookies.org/
Tretie strany: na obmedzenie cookies sa dajú využiť riešenia tretích strán, napríklad na stránke https://optout.aboutads.info
Vlastné riešenia partnerov: na obmedzenie cookies tiež možno využiť riešenia ponúkané jednotlivými partnermi, ktoré sme uviedli vyššie.

Kontaktujte nás

Ak by ste mali ku cookies a k tomuto dokumentu akékoľvek otázky, pýtajte sa nás na gdpr@martico.sk