ŠTATÚT „Vianočná súťaž – Zapoj sa a Vyhraj“

 

Tento štatút stanovuje podmienky účasti na súťaži „Vianočná súťaž – Zapoj sa a Vyhraj“, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov tejto súťaže.

 

I. Organizátor súťaže

Organizátorom „Vianočná súťaž – Zapoj sa a Vyhraj“ je spoločnosť MARTICO, s.r.o., so sídlom Východná 14, 036 01 Martin, IČO: 315 590 51, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 317/L (ďalej len „Organizátor“). Organizátor vyhlasuje súťaž podľa pravidiel uvedených v  tomto štatúte. Ceny do súťaže poskytuje MARTICO, s.r.o..

 

II. Predmet a trvanie súťaže

1.      Predmetom súťaže je podpora predaja elektronických komunikačných služieb a  iných tovarov z ponuky Organizátora.

2.      Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súťaž je hrou v zmysle ustanovenia § 845 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorú Organizátor organizuje za podmienok a podľa pravidiel vyjadrených v tomto štatúte.

3.      Súťaž sa uskutoční v termíne 8. 11. 2021 – 22. 12. 2021

 

III. Podmienky účasti v súťaži

1.      Do súťaže sa môže zapojiť ktorákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá splní podmienky uvedené nižšie (ďalej len účastník):

a)     má počas doby trvania súťaže uzavretú s Organizátorom zmluvu o poskytovaní služieb káblovej retransmisie a/alebo prístupu do siete internet a pri tejto zmluve obnoví viazanosť na 24 mesiacov (okrem MINI, Duo MINI a Internet Štart).

b)     Uzavrie v termíne 8.11.2021 – 22.12.2021 novú zmluvu o poskytovaní služieb káblovej retransmisie a/alebo prístupu do siete internet s viazanosťou 24 mesiacov(okrem MINI, Duo MINI a Internet Štart).

c)      má počas doby trvania súťaže uzavretú s Organizátorom zmluvu o poskytovaní služieb káblovej retransmisie alebo prístupu do siete internet a využije ponuku na prechod z koaxiálnej prípojky na optickú prípojku FTTH s viazanosťou 24 mesiacov.

d)     má počas doby trvania súťaže uzavretú s Organizátorom zmluvu o poskytovaní služieb káblovej retransmisie a prejde na vyššiu službu televízie START, FUNNY podľa seba, Family a Family podľa seba s viazanosťou 24 mesiacov.

e)     má počas doby trvania súťaže uzavretú s Organizátorom zmluvu o poskytovaní služieb káblovej retransmisie a/alebo prístupu do siete internet a pri tejto zmluve si objedná niektorý tematický alebo prémiový balíček s viazanosťou min. 6 mesiacov.

f)       má počas doby trvania súťaže uzavretú s Organizátorom zmluvu o poskytovaní služieb prístupu do siete internet a pri tejto zmluve prejde na vyšší balík s viazanosťou na 24 mesiacov.

g)     zakúpi si z ponuky Organizátora technické zariadenie pre pokrytie domácnosti WIFI signálom.

2.      Súťaže sa nemôže zúčastniť:

a)     Osoba, ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pomere k Organizátorovi.

b)     Obchodný zástupca Organizátora, prostredníctvom ktorého Organizátor predáva svoje služby, osoby v pracovnom pomere alebo obdobnom pomere k obchodnému zástupcovi Organizátora

c)      Osoba, voči ktorej Organizátor eviduje neuhradenú splatnú pohľadávku počas celej doby trvania súťaže až do momentu odovzdania ceny.

d)     Osoba, ktorej Organizátor v súlade s ustanoveniami zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách obmedzil alebo prerušil poskytovanie elektronických komunikačných služieb.

Ak sa preukáže, že výhercom Súťaže je niektorá z osôb uvedených v tomto bode, táto osoba nemá nárok na výhru, výhra sa jej neodovzdá a prepadá v prospech náhradníka alebo v prospech Organizátora v súlade s podmienkami štatútu.

3.      Každý účastník je oprávnený odstúpiť od súťaže. Svoje odstúpenie je povinný doručiť písomne na adresu sídla Organizátora.

 

IV. Priebeh súťaže

1.      Účastník sa zapojí do súťaže splnením jednej z podmienok v časti III, bode 1, písmeno a) až g) v termíne 8. 11. 2021 do 22. 12. 2021

2.      V prípade, že účastník splní súčasne viac ako jednu podmienku, bude to považované za viacnásobné zapojenie sa do súťaže s počtom zapojení rovnajúcim sa počtu splnených podmienok.

3.      Výhercovia budú určení na základe náhodného výberu realizovaného Organizátorom. Losovanie sa uskutoční dňa 22.12.2021 spomedzi všetkých zapojených účastníkov, ktorý splnili všetky podmienky súťaže a tohto štatútu.

4.      Vylosovaných bude 10 výhercov cien v vzostupnom poradí postupne od 10. po 1. cenu a päť náhradníkov.

5.      Organizátor bude kontaktovať výhercov telefonicky bez zbytočného odkladu. V prípade že bude neúspešné, výhercovi zanikne právo na výhru a výhra prepadáva v prospech náhradného výhercu.

6.      Odovzdávanie cien výhercom prebehne najneskôr do 14 kalendárnych dní od ukončenia losovania a to výhradne osobne v sídle Organizátora Východná 14, Martin.

7.      Na účel odovzdania výhry je výherca Súťaže povinný poskytnúť Organizátorovi požadovanú súčinnosť.

8.      Odovzdanie výhry potvrdí výherca súťaže podpisom písomného Protokolu o prevzatí výhry. V prípade, ak nedôjde k odovzdaniu výhry výhercovi súťaže v stanovenom termíne alebo na stanovenom mieste, výhra prepadá v prospech náhradného výhercu. Zasielanie výhry do zahraničia nie je možné. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť formu odovzdania výhry.

9.      V prípade 8. až 10. ceny prebratie výhry ešte neznamená samotné uplatnenie zľavy. Uplatnenie zľavy na vybranú službu je možné v období od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022 osobne na klientskom centre Východná 14, Martin. Súčasťou uplatnenia zľavy bude aj podpísanie zmluvy o  poskytovaní verejných služieb pre službu, ku ktorej má byť zľava uplatnená, ak pôjde o novú službu alebo dodatok k existujúcej zmluve, ak pôjde o existujúcu službu. Obsahom takejto zmluvy alebo dodatku bude aj záväzok viazanosti využívať takúto službu.

10. Organizátor je oprávnený odmietnuť odovzdať výhru výhercovi, ktorý je dlžníkom Organizátora z akéhokoľvek zmluvného vzťahu, alebo ktorého služba, ku ktorej bola získaná účasť v losovaní, ku dňu odovzdania výhry nebude aktívna, alebo Organizátor bude pri nej evidovať výpoveď, dohodu o ukončení alebo odstúpenie od zmluvy o poskytovaní verejných služieb, alebo zmluva o poskytovaní takejto Služby ku dňu odovzdania výhry zanikne. V takom prípade výhra prepadne v prospech náhradného výhercu.

11. Každý výherca má právo odmietnuť výhru. Ak výherca odmietne výhru, výhra prepadne v prospech náhradného výhercu.

12. Ak cena z losovania prepadne v prospech náhradného výhercu a pre danú výhru sú losovaní viacerí náhradníci, náhradníci nastupujú v poradí, v akom boli vylosovaní v rámci losovania náhradníkov. Pre vylúčenie pochybností sa na odovzdanie výhry náhradníkovi vzťahujú rovnaké podmienky ako na odovzdanie výhry výhercovi.

13. Ak nepríde k odovzdaniu výhry výhercovi alebo náhradníkovi, výhra prepadá v prospech Organizátora.

 

V. Ceny

Poradie výhry

Názov výhry

Popis

  1.cena

TV 43´´ 4K

TCL 43´´Android TV 4K

  2.cena

Tablet 10´´ Android

Samsung 7A 10´´

  3.cena

Router AX

Asus AX55 DualBand

  4.cena

Reproduktor BT

JBL Flip 5

  5.cena

Slúchadlá BT

JBL Tune 500BT

  6.cena

Android TV box

Mi TV Stick

  7.cena

Fitness náramok

Mi Band 6

  8.cena

HBO Go

Predplatné HBO Go 12 mes.

  9.cena

App MarticoTV

Predplatné App 24 mes.

10.cena

App MarticoTV

Predplatné App 24 mes.

 

 

VI. Spracovanie osobných údajov

1.      Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie je dobrovoľné.

2.      Práva súťažiaceho pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“).

3.      Zapojením sa do súťaže a poskytnutím osobných údajov súťažiaci:

a)     vstupuje s  Organizátorom do vzťahu obdobného zmluvnému, ktorý tvorí právny základ pre spracúvanie osobných údajov v  rozsahu meno, priezvisko, e-mail, kontaktné telefónne číslo a  adresa na účely organizovania tejto súťaže a na doručenie výhry, čo je zároveň nevyhnutným predpokladom a odôvodneným očakávaním účastníkov tohto vzťahu. Predmetné údaje budú spracúvané po dobu trvania.

b)     v  prípade vylosovania a  výhry berie na vedomie, že Organizátor je povinný postupovať v  zmysle platných právnych predpisov. Toto plnenie tvorí právny základ pre spracúvanie osobných údajov v prípade povinnosti preukazovania splnení povinnosti najmä podľa daňových predpisov. Doba uchovávaní údajov   na tento účel je aktuálny rok a nasledujúcich 10 rokov.

4.      Súťažiaci v  súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov má nasledujúce práva: (a) požadovať prístup k  svojim osobným údajom, (b) na opravu svojich osobných údajov, (c) na vymazanie svojich osobných údajov, (d) na obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, (e) namietať proti spracovávaniu svojich osobných údajov, (f) na prenosnosť svojich osobných údajov, (g) na podanie sťažnosti na príslušný kontrolný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

5.      Viac informácií na https://www.martico.sk/stranka/ochrana-osobnych-udajov-a-cookies

 

VII. Záverečné ustanovenia

1.      Výhra v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

2.      V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor v zmysle tohto štatútu a  všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Organizátor si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto štatútu a/alebo podmienok súťaže po jej vyhlásení. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, prerušenie alebo zrušenie súťaže, a to aj pred uplynutím doby trvania súťaže. Akúkoľvek zmenu štatútu a/alebo podmienok súťaže alebo akékoľvek skrátenie, prerušenie alebo zrušenie súťaže oznámi Organizátor na webovej stránke www.martico.sk v časti venovanej súťaži.

3.      Výhercovia nemajú právo uplatňovať si u Organizátora vady výhry, alebo uplatniť si reklamáciu výhry.

4.      Výherca berie na vedomie, že ak výhra podlieha dani z príjmov a prípadným ostatným odvodovým povinnostiam v zmysle platných právnych predpisov, je povinný výhru si sám zdaniť vo svojom daňovom priznaní za rok 2021 ako ostatný zdaniteľný príjem a daň aj zaplatiť. Ďalej je povinný z výhry zaplatiť aj prípadné ostatné platby voči orgánom štátnej alebo verejnej správy SR. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za splnenie povinností výhru zdaniť a odviesť príslušné zákonné platby podľa platných právnych predpisov.

5.      Zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže a týmto štatútom.

6.      Aktuálne znenie štatútu bude k dispozícii na požiadanie v sídle Organizátora alebo na webovej stránke www.martico.sk v časti venovanej súťaži.

 

 

Vydané v Martine dňa 3.11. 2021

MARTICO, s.r.o.